Green Velvet Sports Mix

80% 3 Elite Turf Type Tall Fescue varieties, 10% Elite Perennial Ryegrass, 10% Elite Kentucky Bluegrass. Guaranteed Poa Free.