80/20 Athletic Mixture

80% Elite Turf Type Tall Fescue, 20% Elite Perennial Ryegrass. Guaranteed Poa Free.